Thông Tin Khóa Học Lớp KLAT

Trung Tâm NSU ICC CENTER

Thông Tin Khóa Học Lớp KLAT bạn sẽ học được những gì?

- Mục tiêu: KLAT cấp 1 ~  2

- Sau khóa học học sinh có được:

 + Giao tiếp cơ bản

 + Có thể giải quyết các tình huống giao tiếp thông thường trong sinh hoạt hằng ngày

 + Giới thiệu về bản thân

 + Giới thiệu về gia đình

 + Mua bán

 + Giới thiệu về đồ ăn

 + Sở thích

 + Mô tả thời tiết

 + Gọi điện

 + Việc đi viện

 + Yêu cầu

 + Gọi điện

 + Đề nghị

 + Yêu cầu

 + Nhờ vả

 + Cấm

 + Cho phép