Học Tập Kết Hợp Vui Chơi Tại NSU ICC CENTER

즐길줄알아야배울수있다!!

  

당신이생각하는이상적인유학생활은어떤것인가??

결석없이 100% 출석을기록하는것??

매일책상에앉아공부하는것??

아니면학교시험에서무조건 1등하는것?? 

물론위의것들또한굉장히모범적이고올바른생활이라고할수있다.

하지만유학이란위의것들이전부가되는생활이아니다.

유학은그나라의언어를배우고선진문화와앞선전공을배우는것이본질이다.

따라서무조건많은시간책상에앉아공부하는것만으로는올바른유학생활이라고

할수는없을것이다. 

언어학습의가장기본은문법과어휘라할수있겠다.

일정한문법에 많은 어휘를 사용해여러가지의문장을만들수있다.

이런이유에서언어학습에가장중요한부분을문법과어휘를외우는것에두기도한다.

하지만우리가유학을통해언어를배우러가는것이더확실한방법이라고하는것은

내가공부한언어를직접쓸수있기때문이다.

따라서유학에있어언어학습은배운만큼직접사용할수록효과가증대되는것이다.

내가어떤문법을외우고어휘를외워두었다고해서끝나는것이아니고

내가직접내생활속에서그말들이필요할때직접사용하는것이진정한

언어학습이라할수있겠고, 우리는그러기위해유학을떠나는것이다. 

선진문화나그나라의선전화된전공또한마찬가지이다.

그나라의문화를단지책으로배우고자한다면유학은별다른의미가없다.

이는베트남안에서도충분히할수있는학습일것이다.

그나라의선진문화를배우기위해선그나라에서의다양한활동을통해서만

가능하고, 선진화된전공또한그나라의생활환경또는산업구조에의해

만들어진것들이대부분이기에눈으로직접보고경험하고아는것이중요한것이다. 

자, 당신이만약어떤나라로유학을가게된다면일단그나라를즐겨야한다.

그나라학생들과어울려야하고, 그나라의문화를직접경험해야하며, 그나라의

많은것을보고많은곳을가봐야한다. 

꼭명심하기바란다. 유학은자신의생활반경의범위만큼만배울수있다는점을말이다.

--------------------------------------------------*--------------------------------------------------

Các bạn định nghĩa thế nào là du học sinh lý tưởng ??

Đi học đầy đủ, điểm danh 100%??    

Hàng ngày ngồi vào bàn sách vở ??    

Hay luôn là người đứng đầu trong các kì thi ở trường ??

Và những điều như trên sẽ được coi là cuộc sống sinh viên đúng nghĩa và mô phạm. Tuy nhiên du học không đơn thuần là những điều như thế. Bản chất du học là vừa học ngôn ngữ và vừa học văn hóa tân tiến cũng như những thành tựu đạt được của quốc gia đó. Vì vậy nếu như chỉ ngồi vào bàn học không thôi thì đó không thể coi là cuộc sống du học đúng nghĩa được.

Trong việc học ngoại ngữ thì điều cơ bản nhất là học từ vựng và ngữ pháp. Đối với một cấu trúc ngữ pháp có thể viết được nhiều câu với vốn từ phong phú. Chính vì vậy mà việc học thuộc từ vựng và ngữ pháp cũng được xem là bộ phận quan trọng và không thể thiếu trong việc học ngoại ngữ.

Học ngoại ngữ thông qua du học là có thể sử dụng trực tiếp ngôn ngữ mà mình đã học được trong cuộc sống hàng ngày. Vì thể càng sử dụng linh hoạt ngôn ngữ mà mình học trong thời gian du học bao nhiêu thì hiệu quả học tiếng sẽ càng tăng lên bấy nhiêu.  

Chính vì thế mà học ngoại ngữ không đơn thuần là học thuộc từ vựng và ngữ pháp rồi để đó mà cần phải ứng dụng những gì mình học được trong môi trường thực tế. Để làm được điều đó chúng ta mới cần đi du học.

Văn hóa tân tiến cũng như thành tựu đạt được của quốc gia đó cũng giống như vậy. Nếu chỉ học thông qua sách vở đơn thuần thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc đi du học. Bởi điều đó thì chỉ cần học ở Việt Nam thôi cũng đủ rồi. Để tìm hiểu văn hóa một quốc gia bạn cần tích cực tham gia các hoạt động đa dạng và bổ ích diễn ra tại quốc gia đó. Và thông qua những trải nghiệm thực tế bạn cũng sẽ thu được những hiểu biết nhất định về văn hóa cũng như những thành tựu đạt được của quốc gia mà mình đang theo học.

Nếu các bạn có cơ hội đi du học thì điều đầu tiên là các bạn phải yêu thích đất nước mà mình đã lựa chọn du học, làm quen và hòa nhập với các bạn sinh viên ở đó, trực tiếp trải nghiệm văn hóa và khám phá nhiều vùng đất mới mẻ tại quốc gia theo học. 

Và một điều nữa cần lưu tâm đó là du học của các bạn cũng cần giới hạn trọng phạm vi sinh hoạt của bản thân.