Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B Bài 12

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 1A & 1B 

Bài 12 Xin Chào

 1. Nói
  • Nói chuyện trên điện thoại
  • Thể hiện lý do
 2. Nghe và Nói
  • Nghe các số điện thoại
  • Nghe một bài nói chuyện điện thoại
  • Nói: Lý do bạn không thể đi học
 3. Đọc và Viết
  • Đọc 1 đoạn tin nhắn
  • Trả lời tin nhắn