Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 9

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 9 Tôi Không Có Gì Để Hỏi

 1. Nói
  • Gửi thông tin
  • Hỏi, hỏi thăm
 2. Nghe và Nói
  • Nghe một chương trình trên radio
  • Đặt câu hỏi
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bảng tin trên mạng về cuộc sống ở Hàn Quốc
  • Viết về cuộc sống ở Hàn Quốc