Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B Bài 17

Nội Dung Khóa Học Sơ Cấp 2A & 2B 

Bài 17 Tôi Gần Như Bị Lỡ Chuyến Bay

 1. Nói
  • Giải thích vấn đề
  • Giải thích về đồ đạc bị mất
 2. Nghe và Nói
  • Nghe thông báo về việc mất đồ đặc
  • Nghe hội thoại về các vấn đề
  • Miêu tả vấn đề mà bạn gặp phải
 3. Đọc và Viết
  • Đọc áp phích về sự mất đi và tìm lại được
  • Tạo một áp phích về sự mất đi và tìm lại được