Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 6

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 6 Tôi Không Có Cuộc Hẹn Nào Vào Chủ Nhật

 1. Nói
  • Thay đổi cuộc hẹn
  • Thay đổi vị trí của cuộc hẹn
 2. Nghe và Nói
  • Giải thích nguyên nhân đến muộn cuộc hẹn
  • Nghe cuộc điện thoại về thay đổi lịch đặt phòng
  • Nói về thời gian và địa điểm của cuộc hẹn
 3. Đọc và Viết
  • Đọc đánh giá của khách hàng về một cửa hàng cà phê
  • Viết giới thiệu về vị trí của buổi meeting