Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 14

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 14 Càng Có Tuổi Càng Nhớ Quê Hương Mình

 1. Nói
  • Miêu tả sự thay đổi
  • So sánh thành phố và nông thôn
 2. Nghe và Nói
  • Nghe những câu chuyện về trồng trọt, chăn nuôi ở thành phố
  • Nghe về cuộc triển lãm
  • Nói về quá khứ và tương lai
 3. Đọc và Viết
  • Đọc các câu chuyện về ca dao, tục ngữ
  • Viết về tương lai