Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B Bài 16

Nội Dung Khóa Học Trung Cấp 3A & 3B 

Bài 16 Đàn Tam Thập Lục Cao Bằng Người

 1. Nói
  • Miêu tả các loại nhạc cụ
  • Giới thiệu các hoạt động giải trí
 2. Nghe và Nói
  • Nghe điện thoại và miêu tả hình dáng của đồ vật
  • Nghe cách là diều
  • Nói về các hoạt động giải trí
 3. Đọc và Viết
  • Đọc bài báo về các hoạt động ngoài trời
  • Viết: Giới thiệu vị trí và hoạt động của đất nước bạn